Algemene Voorwaarden

Artikel 1 – Begrippen

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

2. Aanbod: iedere aanbieding of offerte aan Opdrachtgever tot het verrichten van Diensten door Global Traffic.

3. Diensten: Global Traffic zoekt voor Opdrachtgever een of meerdere abonnementsvormen op verschillende datingsites uit en verstrekt (vrijblijvende) (datingsite)voorstellen voor het erotisch chatten met nep-profielen op deze datingsites.

4. Dienstverlener: De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Filiate B.V., opgericht naar Nederlands recht, gevestigd in Nederland en Diensten aan Opdrachtgever aanbiedt hierna: Global Traffic.

5. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf die Global Traffic heeft aangesteld, projecten aan Global Traffic heeft verleend voor Diensten die door Global Traffic worden uitgevoerd, of waaraan Global Traffic een voorstel op grond van een Overeenkomst heeft gedaan. 

6. Overeenkomst: elke Overeenkomst en andere verplichtingen tussen Opdrachtgever en Global Traffic, alsmede voorstellen van Global Traffic voor Diensten die door Global Traffic aan Opdrachtgever worden verstrekt en die door Opdrachtgever worden aanvaard en zijn geaccepteerd en uitgevoerd door Global Traffic waarmee deze algemene voorwaarden een onverbrekelijk geheel vormen.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk Aanbod van Global Traffic, elke Overeenkomst tussen Global Traffic en Opdrachtgever en op elke dienst die door Global Traffic wordt aangeboden.

2. Voordat een Overeenkomst wordt gesloten, krijgt Opdrachtgever de beschikking over deze algemene voorwaarden. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Global Traffic aan Opdrachtgever aangeven op welke wijze Opdrachtgever de algemene voorwaarden kan inzien.

3. Afwijking van deze algemene voorwaarden is niet mogelijk. In uitzonderlijke situaties kan van de algemene voorwaarden afgeweken worden voor zover dit expliciet en schriftelijk met Global Traffic is overeengekomen. 

4. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en vervolgopdrachten van Opdrachtgever.

5. De algemene voorwaarden van Opdrachtgever zijn uitgesloten.

6. Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand, en zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling.

7. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze algemene voorwaarden, dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden.

8. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW is expliciet uitgesloten.

9. Indien in deze algemene voorwaarden wordt verwezen naar zij/haar, dient dit tevens te worden opgevat als een verwijzing naar hij/hem/zijn, indien en voor zover van toepassing.

10. In het geval Global Traffic niet steeds naleving van deze algemene voorwaarden heeft verlangd, blijft zij haar recht behouden om geheel of ten dele nakoming van deze algemene voorwaarden te vorderen.

11. De algemene (gebruiks)voorwaarden van de desbetreffende datingsite zijn overeenkomstig van toepassing op deze algemene voorwaarden.

Artikel 3 – Het Aanbod 

1. Alle door Global Traffic gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien het Aanbod beperkt of onder specifieke voorwaarden geldig is, wordt dit uitdrukkelijk in het Aanbod vermeld. 

2. Global Traffic heeft het recht om de Overeenkomst met een (potentiële) Opdrachtgever om een voor Global Traffic gegronde reden te weigeren.

3. Het aanbod bevat een omschrijving van de aangeboden Diensten. De beschrijving is voldoende gespecificeerd, zodat Opdrachtgever in staat is om een goede beoordeling van het aanbod te maken. Eventuele gegevens in het aanbod zijn slechts een indicatie en kunnen geen grond zijn voor enige schadevergoeding of het ontbinden van de Overeenkomst. 

4. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten.

5. Oplevertijden in het aanbod van Global Traffic zijn in beginsel indicatief en geven Opdrachtgever bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 4 – Totstandkoming van de Overeenkomst

1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Opdrachtgever een Aanbod c.q. Overeenkomst van Global Traffic heeft aanvaard door gegevens in te vullen via de website van Global Traffic en Global Traffic de aanvraag van Opdrachtgever heeft bevestigd.

2. Global Traffic heeft het recht om de (ondertekende) Overeenkomst te herroepen binnen 5 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding. 

3. Global Traffic is niet gehouden aan een Aanbod indien Opdrachtgever redelijkerwijs had kunnen verwachten of heeft moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het Aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aan deze vergissing of verschrijving kan Opdrachtgever geen rechten ontlenen.

4. Indien Opdrachtgever een reeds bevestigde opdracht annuleert, worden de reeds daadwerkelijk gemaakte kosten (inclusief de bestede tijd) in rekening gebracht bij Opdrachtgever.

5. Elke Overeenkomst die met Global Traffic wordt aangegaan of een project dat door Opdrachtgever aan Global Traffic wordt toegekend, berust bij het bedrijf en niet bij een individuele persoon die met Global Traffic is verbonden.

6. Opdrachtgever heeft gedurende de wettelijke termijn van 14 dagen recht op herroeping, tenzij Global Traffic met toestemming van Opdrachtgever reeds aanvang heeft gemaakt met de Dienstverlening. Opdrachtgever ziet door middel van deze toestemming af van haar herroepingsrecht. 

7. Indien de Overeenkomst door meerdere Opdrachtgevers wordt aangegaan, is elke Opdrachtgever afzonderlijk hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.

Artikel 5 – Duur van de Overeenkomst

1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd. De duur van de opdracht is mede afhankelijk van externe factoren waaronder begrepen, maar niet beperkt tot de kwaliteit en de tijdige aanlevering van de informatie die Global Traffic van Opdrachtgever verkrijgt.

2. Zowel Opdrachtgever als Global Traffic kan de Overeenkomst ontbinden op grond van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst indien de andere partij schriftelijk in gebreke is gesteld en haar een redelijke termijn is gegeven tot nakoming van haar verplichtingen en zij alsnog verzuimt haar verplichtingen alsdan correct na te komen. Hieronder worden tevens verstaan de betalings- en medewerkingsverplichtingen van Opdrachtgever.

3. De ontbinding van de Overeenkomst laat de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever onverlet voor zover Global Traffic ten tijde van de ontbinding reeds werkzaamheden heeft verricht of prestaties heeft geleverd. Opdrachtgever dient de overeengekomen vergoeding te voldoen.

4. Partijen kunnen de Overeenkomst met een e-mail per direct beëindigen. 

5. In geval van een voortijdige beëindiging van de Overeenkomst is Opdrachtgever de tot dan daadwerkelijk gemaakte kosten verschuldigd van Global Traffic tegen het overeengekomen (uur)tarief. De urenregistratie van Global Traffic is hierbij leidend.

6. Zowel Opdrachtgever als Global Traffic kan de Overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk schriftelijk met onmiddellijke ingang opzeggen ingeval een der partijen in surséance van betaling verkeert, faillissement is aangevraagd of de betreffende onderneming eindigt door liquidatie. Indien een situatie zoals hierboven vermeld zich voordoet, is Global Traffic nimmer gehouden tot restitutie van reeds ontvangen gelden en/of schadevergoeding.

Artikel 6 – Uitvoering van de dienstverlening

1. Global Traffic zal zich inspannen om de overeengekomen dienst met de grootst mogelijke zorgvuldigheid uit te voeren zoals van een goed dienstverlener verlangd mag worden. Global Traffic staat in voor een professionele en onafhankelijke dienstverlening. Alle Diensten worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij expliciet en schriftelijk een resultaat is overeengekomen welke uitvoerig is beschreven. 

2. De Overeenkomst op basis waarvan Global Traffic de Diensten uitvoert, is leidend voor de omvang en de reikwijdte van de dienstverlening. De Overeenkomst zal alleen worden uitgevoerd ten behoeve van Opdrachtgever. Derden kunnen geen rechten ontlenen aan de inhoud van de uitgevoerde Diensten in verband met de Overeenkomst.

3. De door Opdrachtgever verstrekte informatie en gegevens zijn de basis waarop de door Global Traffic aangeboden Diensten en de prijzen zijn gebaseerd. Global Traffic heeft het recht haar dienstverlening en haar prijzen aan te passen indien de verstrekte informatie onjuist en/of onvolledig blijkt te zijn. 

4. Bij de uitvoering van de Diensten is Global Traffic niet verplicht of gehouden om de aanwijzingen van Opdrachtgever op te volgen indien daardoor de inhoud of omvang van de overeengekomen Diensten wordt gewijzigd. Indien de aanwijzingen nadere werkzaamheden opleveren voor Global Traffic, is Opdrachtgever gehouden om dienovereenkomstig de aanvullende bijkomende kosten te vergoeden op basis van een nieuwe offerte.

5. Global Traffic is gerechtigd om voor de uitvoering van de Diensten naar eigen inzicht derden in te schakelen. 

6. Indien de aard en de duur van de opdracht dit vereisen, houdt Global Traffic Opdrachtgever tussentijds via de overeengekomen wijze op de hoogte van de voortgang. 

7. De uitvoering van de Diensten is gebaseerd op de door Opdrachtgever verstrekte informatie. Indien de informatie gewijzigd dient te worden, kan dit gevolgen hebben voor een eventuele vastgestelde planning. Nimmer is Global Traffic aansprakelijk voor het bijstellen van de planning. Indien de aanvang, voortgang of oplevering van de Diensten wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Opdrachtgever niet of niet tijdig, of niet in het gewenste formaat alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, een eventueel voorschot niet tijdig is ontvangen door Global Traffic of er door andere omstandigheden, welke voor rekening en risico van Opdrachtgever komen, sprake is van vertraging heeft Global Traffic recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn. Alle schade en bijkomende kosten als gevolg van vertraging door een oorzaak zoals hierboven genoemd komen voor rekening en risico van Opdrachtgever. 

8. Global Traffic brengt Opdrachtgever ervan op de hoogte dat Opdrachtgever doorverwezen wordt naar websites van derden en dat Global Traffic Opdrachtgever enkel helpt bij het vinden van een datingsite dat het best past binnen de wensen van Opdrachtgever.

9. Global Traffic brengt Opdrachtgever ervan op de hoogte dat het chatten op deze websites uitsluitend plaatsvindt met fictieve profielen zoals bedoeld door de Autoriteit Consument en Markt. Fysieke afspraken met deze fictieve profielen zijn derhalve niet mogelijk.

10. Global Traffic biedt Opdrachtgever de mogelijkheid om zijn toegang tot de website van Global Traffic alsook de toegang tot de datingwebsites te ontnemen in het geval Global Traffic of één van de aangesloten datingsites van mening is dat Opdrachtgever beschermd dient te worden tegen zijn eigen online gedragingen. In dat geval zal Global Traffic gedurende de blokkade geen nieuwe voorstellen doen voor het chatten via datingsites.

Artikel 7 – Verplichtingen Opdrachtgever

1. Opdrachtgever is verplicht alle door Global Traffic verzochte informatie alsmede relevante bijlagen en aanverwante informatie en gegevens tijdig en/of voor aanvang van de werkzaamheden en in de gewenste vorm te verstrekken ten behoeve van een juiste en doelmatige uitvoering van de Overeenkomst. Bij gebreke hiervan kan het voorkomen dat Global Traffic niet in staat is een volledige uitvoering en/of oplevering van de betreffende stukken te realiseren. De gevolgen van een dergelijke situatie komen te allen tijde voor rekening en risico van Opdrachtgever.

2. Global Traffic is niet verplicht om de juistheid en/of volledigheid van de aan haar verstrekte informatie te controleren of om Opdrachtgever te updaten met betrekking tot de informatie als deze in de loop van de tijd is veranderd, noch is Global Traffic verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de informatie die door Global Traffic voor derden is samengesteld en/of aan derden wordt verstrekt in het kader van de Overeenkomst.

3. Global Traffic kan, indien dit nodig is voor de uitvoering van de Overeenkomst, verzoeken om aanvullende informatie. Bij gebreke hiervan is Global Traffic gerechtigd om haar werkzaamheden op te schorten totdat de informatie is ontvangen, zonder gehouden te zijn tot vergoeding van enige schadevergoeding uit welke hoofde dan ook jegens Opdrachtgever. Ingeval van gewijzigde omstandigheden dient Opdrachtgever dit direct, dan wel uiterlijk 3 werkdagen nadat de wijziging bekend is geworden, kenbaar te maken aan Global Traffic.

Artikel 8 – Voorstellen

1. Global Traffic kan indien daartoe opdracht is gegeven een advies, plan van aanpak, ontwerp, rapportage, planning en/of verslaglegging ten behoeve van de dienstverlening opstellen. De inhoud hiervan is niet bindend en slechts adviserend van aard, doch zal Global Traffic de op haar rustende zorgplichten in acht nemen. Opdrachtgever beslist zelf en op eigen verantwoordelijkheid of zij de adviezen opvolgt. 

2. De door Global Traffic verstrekte adviezen en/of voorstellen, in welke vorm dan ook, zijn nimmer aan te merken als bindend advies en/of voorstel.

3. Opdrachtgever is op eerste verzoek van Global Traffic verplicht om door haar verstrekte voorstellen te beoordelen. Indien Global Traffic wordt vertraagd in haar werkzaamheden, doordat Opdrachtgever niet of niet tijdig een beoordeling geeft op een door Global Traffic gedaan voorstel, is Opdrachtgever te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de hierdoor ontstane gevolgen, zoals vertraging. 

4. De aard van de dienstverlening brengt met zich mee dat het resultaat te allen tijde afhankelijk is van externe factoren die de rapportages en adviezen en/of voorstellen van Global Traffic kunnen beïnvloeden, zoals de kwaliteit, juistheid en tijdige aanlevering van benodigde informatie en gegevens van Opdrachtgever en diens medewerkers. Opdrachtgever staat in voor de kwaliteit en voor de tijdige en juiste aanlevering van de benodigde gegevens en informatie.  

5. Opdrachtgever zal Global Traffic schriftelijk voorafgaand aan de aanvang van de werkzaamheden alle omstandigheden melden die van belang zijn of kunnen zijn met inbegrip van enige punten en prioriteiten waarvoor Opdrachtgever aandacht wenst.

Artikel 9 – Aanvullende werkzaamheden en wijzigingen

1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat de Overeenkomst aangepast dient te worden, of op verzoek van Opdrachtgever nadere werkzaamheden nodig zijn om tot het gewenste resultaat van Opdrachtgever te komen, is Opdrachtgever verplicht om deze aanvullende werkzaamheden te vergoeden volgens het overeengekomen tarief. Global Traffic is niet verplicht om aan dit verzoek te voldoen, en kan van Opdrachtgever verlangen dat daarvoor een aparte Overeenkomst wordt gesloten en/of doorverwezen wordt naar een bevoegde derde.

2. Indien de aanvullende werkzaamheden het gevolg zijn van nalatigheid van Global Traffic, Global Traffic een verkeerde inschatting heeft gemaakt of de betreffende werkzaamheden in redelijkheid had kunnen voorzien, worden deze kosten niet doorberekend aan Opdrachtgever. 

Artikel 10 – Gratis dienstverlening

De dienstverlening van Global Traffic is volledig gratis. Global Traffic zal nimmer kosten in rekening brengen bij Opdrachtgever voor haar geleverde Diensten.

Artikel 11 – Privacy, gegevensverwerking en beveiliging

1. Global Traffic gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Opdrachtgever en zal deze slechts conform de geldende normen gebruiken. Indien daartoe gevraagd zal Global Traffic de betrokkene hierover informeren.

2. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de verwerking van gegevens die met gebruikmaking van een dienst van Global Traffic verwerkt worden. Opdrachtgever staat er tevens voor in dat de inhoud van de gegevens niet onrechtmatig is en geen inbreuk maakt op enige rechten van derden. In dit kader vrijwaart Opdrachtgever Global Traffic tegen elke (rechts)vordering welke verband houdt met deze gegevens of de uitvoering van de Overeenkomst.

3. Indien Global Traffic op grond van de Overeenkomst dient te voorzien in beveiliging van informatie, zal deze beveiliging voldoen aan de overeengekomen specificaties en een beveiligingsniveau dat, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens, en de daaraan verbonden kosten, niet onredelijk is. 

Artikel 12 – Opschorting en ontbinding

1. Global Traffic heeft het recht om de ontvangen of door haar gerealiseerde gegevens, databestanden en meer onder zich te houden indien Opdrachtgever nog niet (volledig) aan haar betalingsverplichtingen heeft voldaan. Dit recht blijft onverminderd van kracht indien een voor Global Traffic gegronde reden zich voordoet hetgeen opschorting in dat geval rechtvaardigt. 

2. Global Traffic is bevoegd de nakoming van de op haar rustende verbintenissen op te schorten zodra Opdrachtgever in verzuim is met de nakoming van enige uit de Overeenkomst voortvloeiende verbintenis, te late betaling van haar facturen daaronder begrepen. De opschorting zal terstond aan Opdrachtgever schriftelijk worden bevestigd.

3. Global Traffic is in dat geval niet aansprakelijk voor schade, uit welke hoofde dan ook, als gevolg van het opschorten van haar werkzaamheden.

4. De opschorting (en/of ontbinding) heeft geen invloed op de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever voor reeds uitgevoerde werkzaamheden. Bovendien is Opdrachtgever verplicht om Global Traffic te vergoeden voor elk financieel verlies dat Global Traffic lijdt als gevolg van het in gebreke blijven van Opdrachtgever.

Artikel 13 – Overmacht

1. Global Traffic is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmacht situatie haar verplichtingen op grond van de Overeenkomst niet kan nakomen.

2. Onder overmacht aan de zijde van Global Traffic wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot: (i) overmacht van toeleveranciers van Global Traffic, (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door Opdrachtgever of diens derden aan Global Traffic zijn voorgeschreven of aanbevolen, (iii) gebrekkigheid van programmatuur of eventuele bij de uitvoering van de dienst betrokken derden, (iv) overheidsmaatregelen, (v) storing van elektriciteit, internet, datanetwerk- en/of telecommunicatiefaciliteiten, (vi) ziekte van werknemers van Global Traffic of door haar ingeschakelde adviseurs en (vii) overige situaties die naar het oordeel van Global Traffic buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen.

3. In geval van overmacht hebben beide Partijen het recht om de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Alle kosten gemaakt vóór de ontbinding van de Overeenkomst zullen in dat geval door Opdrachtgever worden betaald. Global Traffic is niet verplicht om Opdrachtgever te vergoeden voor eventuele verliezen die zijn veroorzaakt door een dergelijke herroeping.

Artikel 14 – Beperking van aansprakelijkheid

1. Indien enig resultaat dat is vastgelegd in de Overeenkomst niet wordt bereikt, wordt een tekortkoming van Global Traffic alleen geacht te bestaan indien Global Traffic dit resultaat bij het aanvaarden van de Overeenkomst uitdrukkelijk heeft beloofd.

2. Indien sprake is van toerekenbare tekortkoming van Global Traffic, is Global Traffic uitsluitend gehouden tot betaling van enige schadevergoeding indien Opdrachtgever Global Traffic binnen 14 dagen na ontdekking van de tekortkoming in gebreke heeft gesteld en Global Traffic deze tekortkoming vervolgens niet binnen een redelijke termijn heeft hersteld. De ingebrekestelling dient schriftelijk te zijn ingediend en bevat een dusdanige nauwkeurige omschrijving/onderbouwing van de tekortkoming, zodat Global Traffic in staat is om adequaat te reageren.  

3. Global Traffic biedt uitsluitend een vrijblijvende Dienst aan waar Opdrachtgever kosteloos gebruik van kan maken en biedt nimmer garanties tot het gebruik van haar Diensten. Global Traffic sluit voor zover een wettelijke bepaling zich hiertegen niet verzet, alle aansprakelijkheid uit jegens Opdrachtgever. Indien het uitvoeren van de dienstverlening leidt tot aansprakelijkheid van Global Traffic jegens Opdrachtgever, is die aansprakelijkheid beperkt tot de directe schade van Opdrachtgever, doch ten hoogste tot 100,- euro.

4. Global Traffic sluit uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid uit voor gevolgschade. Global Traffic is niet aansprakelijk voor indirecte schade, bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, vermogensverliezen, vertragingsschade, renteschade en immateriële schade.

5. Opdrachtgever vrijwaart Global Traffic voor alle aanspraken van derden als gevolg van een gebrek ten gevolge van een dienst die door Opdrachtgever aan een derde is geleverd en mede bestond uit door Global Traffic geleverde Diensten, tenzij Opdrachtgever kan aantonen dat de schade uitsluitend is veroorzaakt door de dienst van Global Traffic.

6. Global Traffic is niet aansprakelijk in het geval Opdrachtgever ervan uit is gegaan dat hij chat met een fysiek persoon. Global Traffic heeft Opdrachtgever erop gewezen dat het gaat om fysieke profielen op de websites van derden waarvoor Global Traffic een voorstel heeft uitgebracht. Global Traffic zal geen door Opdrachtgever betaalde gelden aan de datingsites teneinde het chatten met profielen restitueren.

7. Enige door Global Traffic opgeleverde adviezen en/of voorstellen, op basis van door Opdrachtgever onvolledige en/of onjuist verstrekte informatie is nimmer grond voor aansprakelijkheid van Global Traffic.

8. De inhoud van het opgeleverde advies en/of voorstel van Global Traffic is niet bindend en slechts adviserend van aard. Opdrachtgever beslist zelf en op eigen verantwoordelijkheid of zij de voorstellen en hierin genoemde adviezen en/of voorstellen van Global Traffic opvolgt. Alle gevolgen voortvloeiend uit de opvolging van het advies en/of voorstel komen voor rekening en risico van Opdrachtgever. Opdrachtgever is te allen tijde vrij om haar eigen keuzes te maken die afwijken van het (op)geleverde advies van Global Traffic. Global Traffic is niet gehouden aan enige vorm van restitutie indien dit het geval is.

9. Indien door of namens Opdrachtgever een derde wordt ingeschakeld, is Global Traffic nimmer aansprakelijk voor het handelen en adviezen en/of voorstellen van de door Opdrachtgever ingeschakelde derde alsmede het verwerken van resultaten (van opgestelde advies en/of voorstel) van de door Opdrachtgever ingeschakelde derde in Global Traffic haar eigen advies en/of voorstel.

10. Global Traffic staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door/namens Global Traffic verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.

11. Alle aanspraken van Opdrachtgever wegens tekortschieten aan de zijde van Global Traffic vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij Global Traffic binnen een jaar nadat Opdrachtgever bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop zij haar aanspraken baseert. Een jaar na het beëindigen van de Overeenkomst tussen partijen vervalt de aansprakelijkheid van Global Traffic. 

Artikel 15 – Geheimhouding

1. Global Traffic en Opdrachtgever verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die is verkregen in het kader van een opdracht. De vertrouwelijkheid vloeit voort uit de opdracht en moet tevens worden aangenomen indien men redelijkerwijs kan verwachten dat het om vertrouwelijke informatie gaat. De geheimhouding is niet van toepassing indien de betreffende informatie reeds openbaar/algemeen bekend is, de informatie niet vertrouwelijk is en/of de informatie niet gedurende de Overeenkomst bij Opdrachtgever aan Global Traffic bekend gemaakt is en/of op andere wijze door Global Traffic is verkregen.

2. In het bijzonder ziet de geheimhouding op door Global Traffic opgestelde adviezen, rapportages, ontwerpen, werkwijze en/of verslaglegging aangaande de opdracht van Opdrachtgever. Het is Opdrachtgever uitdrukkelijk verboden de inhoud hiervan te delen met medewerkers die niet bevoegd zijn hiervan kennis te nemen en met (onbevoegde) derden. Voorts betracht Global Traffic steeds de vereiste zorgvuldigheid in de omgang met alle bedrijfsgevoelige informatie door Opdrachtgever verstrekt.

3. Indien Global Traffic op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak gehouden is de vertrouwelijke informatie aan door de wet of bevoegde rechter of aangegeven derde (mede) te verstrekken en Global Traffic zich niet kan beroepen op een verschoningsrecht, is Global Traffic niet gehouden tot enige schadevergoeding en geeft Opdrachtgever geen grond voor ontbinding van de Overeenkomst.

4. Voor de overdracht of verspreiding van informatie aan derden en/of publicatie van verklaringen, adviezen of producties die door Global Traffic aan derden worden verstrekt, is de schriftelijke toestemming van Global Traffic vereist, tenzij een dergelijke toestemming vooraf uitdrukkelijk is overeengekomen. Opdrachtgever zal Global Traffic vrijwaren voor alle aanspraken van dergelijke derden als gevolg van het vertrouwen op dergelijke informatie die zonder de schriftelijke toestemming van Global Traffic is verspreid.

5. De geheimhoudingsverplichting leggen Global Traffic en Opdrachtgever ook de door hen in te schakelen derden op.

Artikel 16 – Intellectuele Eigendomsrechten 

1. Alle IE-rechten en auteursrechten van Global Traffic waaronder in ieder geval begrepen, maar niet beperkt tot alle ontwerpen, modellen, rapportages en adviezen berusten uitsluitend bij Global Traffic en worden niet overgedragen aan Opdrachtgever tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. 

2. Indien overeengekomen is dat één of meerdere van voorgenoemde zaken c.q. werken van Global Traffic worden overgedragen aan Opdrachtgever, is Global Traffic gerechtigd hiervoor een aparte Overeenkomst te sluiten en een daartoe passende geldelijke vergoeding te eisen van Opdrachtgever. Een dergelijke vergoeding dient door Opdrachtgever te worden voldaan alvorens zij de betreffende zaken c.q. werken met de daarop rustende IE-rechten verkrijgt.

3. Het is Opdrachtgever verboden om alle stukken en programmatuur waarop de IE-rechten en auteursrechten van Global Traffic rusten te openbaren en/of te vermenigvuldigen, te wijzigen of ter beschikking te stellen aan derden (waaronder gebruik met commerciële doeleinden) zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Global Traffic. Indien Opdrachtgever wijzigingen wenst aan te brengen in door Global Traffic opgeleverde zaken, dient Global Traffic expliciet akkoord te geven op de voorgenomen wijzigingen. 

4. Het is Opdrachtgever verboden om de zaken en bescheiden waarop de intellectuele eigendomsrechten van Global Traffic rusten anders te gebruiken dan overeengekomen in de Overeenkomst.

5. Partijen zullen elkaar informeren en gezamenlijk maatregelen nemen indien er zich een inbreuk op de IE-rechten voordoet.

Artikel 17 – Vrijwaring en juistheid van informatie

1. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de juistheid, betrouwbaarheid en volledigheid van alle gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden, in welke vorm dan ook die zij aan Global Traffic verstrekt in het kader van een Overeenkomst, alsmede voor de gegevens die zij van derden heeft verkregen en welke aan Global Traffic zijn verstrekt ten behoeve van de uitvoering van de Dienst. 

2. Opdrachtgever vrijwaart Global Traffic van elke aansprakelijkheid ingevolge het niet of niet tijdig nakomen van de verplichtingen met betrekking tot het tijdig verstrekken van alle juiste, betrouwbare en volledige gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden.

3. Opdrachtgever vrijwaart Global Traffic voor alle aanspraken van Opdrachtgever en door hem ingeschakelde of onder hem werkzame derden, alsmede van klanten van Opdrachtgever, gebaseerd op het niet (tijdig) verkrijgen van eventuele subsidies en/of toestemmingen benodigd in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst. 

4. Opdrachtgever vrijwaart Global Traffic voor alle aanspraken van derden welke voortvloeien uit de werkzaamheden verricht ten behoeve van Opdrachtgever, waaronder tevens verstaan maar niet beperkt tot intellectuele eigendomsrechten op de door Opdrachtgever verstrekte gegevens en informatie die bij het uitvoeren van de Overeenkomst gebruikt kunnen worden en/of het handelen of nalaten van Opdrachtgever jegens derde(n).

5. Indien Opdrachtgever elektronische bestanden, software of informatiedragers aan Global Traffic verstrekt, garandeert Opdrachtgever dat deze vrij zijn van virussen en defecten.

Artikel 18 – Klachten

1. Indien Opdrachtgever niet tevreden is over de service van Global Traffic of anderszins klachten heeft over de uitvoering van zijn opdracht, is Opdrachtgever verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 7 kalenderdagen na de betreffende aanleiding dat tot de klacht heeft geleid te melden. Klachten kunnen mondeling of schriftelijk gemeld worden via team@globaltraffic.nl met als onderwerp “Klacht”.

2. De klacht moet door Opdrachtgever voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil Global Traffic de klacht in behandeling kunnen nemen.

3. Global Traffic zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 7 kalenderdagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht.

4. Partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen.

Artikel 19 – Toepasselijk recht

1. Op de rechtsverhouding tussen Global Traffic en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. 

2. Global Traffic heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen en zal Opdrachtgever hiervan op de hoogte stellen.

3. Ingeval van vertalingen van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse versie leidend.

4. Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de Overeenkomst tussen Global Traffic en Opdrachtgever, worden beslecht door de bevoegde rechter van rechtbank Rotterdam, tenzij bepalingen van dwingend recht een andere bevoegde rechter aanwijzen.

Ridderkerk, 24 maart 2022

Privacy statement

Verkrijging persoonsgegevens:

Indien u gebruikt maakt van de diensten van Global Traffic, verstrekt u zelf een aantal persoonsgegevens aan Global Traffic, of worden persoonsgegevens van u verkregen in het kader van de overeenkomst. Onder persoonsgegevens wordt verstaan alle gegevens die betrekking hebben op geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

Categorieën persoonsgegevens

Global Traffic verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:

 1. Contact- en NAW-gegevens;
 2. Accountgegevens, waaronder tevens uw wachtwoord en gebruikersnaam;
 3. Overige door u zelf verstrekte persoonsgegevens.

Doel van de verwerking

De persoonsgegevens die door Global Traffic verwerkt worden, hebben ten doel om:

 1. Contact met u op te nemen om u te informeren over de door u afgenomen diensten en de uitvoering daarvan;
 2. Het uitvoeren van haar diensten;
 3. Verbeteren van de dienstverlening;
 4. Het verrichten van betalingen;
 5. Nakomen van wettelijke verplichtingen;
 6. Het doen van marketing en communicatie uitingen;
 7. Verbeteren van de website door middel van het analyseren van bezoekersgedrag op de website;
 8. Het versturen van nieuwsbrieven;
 9. Gegevensuitwisseling met derden ten behoeve van de uitvoering van de dienstverlening.

Grondslag verwerking

Het verwerken van persoonsgegevens is slechts mogelijk op grond van de hiernavolgende grondslagen: (i) wettelijke verplichting, (ii) uitvoering overeenkomst, (iii) verkregen (uitdrukkelijke) toestemming van de betrokkenen, en (iv) gerechtvaardigd belang. Bij het verlenen van de diensten van Global Traffic worden persoonsgegevens verwerkt. Global Traffic verwerkt uitsluitend gegevens die Global Traffic noodzakelijk acht voor (het verbeteren van) de dienstverlening en gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens die zij over u en uw gebruik van de diensten heeft verzameld. De grondslag voor het verwerken van deze gegevens is de overeenkomst die u met Global Traffic bent aangegaan. Ook kunnen er persoonsgegevens van u verwerkt worden door het bezoeken van de website vrouwzoektmanonline.nl indien u hiervoor toestemming hebt gegeven.

Noodzaak verwerking

De verwerking van uw persoonsgegevens is noodzakelijk om de dienstverlening uit te kunnen voeren. De diensten die Global Traffic biedt, kunnen zonder het verwerken van uw persoonsgegevens niet volledig uitgevoerd worden. Indien voor specifieke doeleinden met betrekking tot de persoonsgegevens uw expliciete toestemming is vereist, dient u hiervoor separaat toestemming te geven. 

Geautomatiseerde besluitvorming

Er is geen sprake van geautomatiseerde besluitvorming.

Bewaartermijn

De door Global Traffic verwerkte persoonsgegevens worden bewaard conform de relevante wet- en regelgeving. Indien een langere bewaartermijn noodzakelijk is op grond van wet- of regelgeving, worden de persoonsgegevens langer bewaard conform deze eisen. Alle (verkregen) persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk. 

Verwerking door derden

Global Traffic deelt persoonsgegevens slechts met derden indien dit strikt noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst en om te voldoen aan relevante wet- en regelgeving. Er worden geen persoonsgegevens verkocht. Op Global Traffic kan een wettelijke verplichting rusten om persoonsgegevens met derden te delen. Indien met derden persoonsgegevens worden gedeeld, worden hiervoor verwerkersovereenkomsten gesloten. De derden waarmee persoonsgegevens gedeeld worden zijn:

 1. Softwareleveranciers, ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst. De categorieën van persoonsgegevens die verwerkt worden zijn de locatiegegevens, het e-mailadres en contact- en NAW-gegevens.
 2. Websitebeheerder, ten behoeve van uitvoering van de overeenkomst. De categorieën van persoonsgegevens die verwerkt worden zijn de locatiegegevens, het e-mailadres en contact- en NAW-gegevens.
 3. Datingwebsites, ten behoeve van uitvoering van de overeenkomst. De categorieën van persoonsgegevens die verwerkt worden zijn de locatiegegevens, het e-mailadres en contact- en NAW-gegevens.

Beveiliging van Persoonsgegevens

Global Traffic neemt het beschermen van uw persoonsgegevens serieus en neemt dienaangaande, rekening houdend met de stand van de techniek, uitvoeringskosten, alsook met de aard, omvang, context en de verwerkingsdoeleinden en de qua waarschijnlijkheid en ernst uiteenlopende risico’s voor de rechten en vrijheden van personen, passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen.

Jonger dan 16 jaar? 

Als u minderjarig bent, dus jonger dan 16 jaar, dan mag u alleen toestemming geven voor het verwerken van uw persoonsgegevens met toestemming van een van uw ouders of wettelijke voogd. Het is dan belangrijk dat uw ouder(s) of uw voogd dit statement leest. Zij kunnen ook de rechten uitoefenen die u hebt met betrekking tot de persoonsgegevens die u bij ons achterlaat, zoals het recht om u te verzetten tegen de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens of het recht op inzage in en correctie van uw gegevens.

Disclaimer

Door het gebruiken van de website stemt u in met de disclaimer. Global Traffic behoudt zich het recht voor te allen tijde de inhoud van haar website en/of deze disclaimer te wijzigen zonder haar klanten en/of gebruikers van de website over deze wijziging te informeren. De inhoud van de website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld, maar kan desondanks mogelijke onjuistheden bevatten of onvolledig zijn. Global Traffic aanvaardt op geen enkele wijze enig aansprakelijkheid voor schade die is ontstaan door, of voortvloeit uit het gebruik van de website. Het gebruiken van deze website komt geheel voor eigen rekening en risico van een gebruiker van de website. Aan de inhoud van de website kunnen geen rechten ontleend worden. Alle teksten op de website zijn auteursrechtelijk beschermd en eigendom van Global Traffic voor zover deze niet aan derden toebehoren.

Toegangsverbod

Global Traffic biedt een bemiddelingsservice aan waarbij u in contact wordt gebracht met de datingssite die op grond van de door u aangeleverde gegevens naar waarschijnlijkheid het best bij u past. Op deze datingsite kunt u een leuk (erotisch) online chatgesprek voeren met fictieve profielen. De datingsite bevat derhalve (deels) fictieve profielen. U kunt met deze fictieve profielen geen fysieke afspraak plannen.

Wij hopen dat u veel plezier beleeft aan het chatten. Sommige van onze klanten vinden het chatten via een datingsite soms te leuk. Daardoor brengen zij meer tijd op deze datingsite door dan zij eigen willen.

Indien u merkt dat u teveel tijd doorbrengt op de datingsite, dan kunt u ervoor kiezen om een toegangsverbod aan te vragen voor de desbetreffende datingsite. Uw IP-adres en e-mailadres worden dan gedurende 12 maanden geblokkeerd van deze datingsite, waardoor u geen gebruik meer kunt maken van de datingsite en/of de diensten van Global Traffic. Voor een dergelijk vrijwillig toegangsverbod kunt u contact opnemen met team@globaltraffic.nl. Indien u bij Global Traffic dit vrijwillige toegangsverbod indient, dan zullen wij dit communiceren naar de desbetreffende datingsite waarop u aangesloten bent alsook aan alle andere datingssites waarmee wij nauwe banden hebben.

Alvorens wij overgaan tot het ontnemen van uw toegang tot de website van Global Traffic alsook de datingwebsites waarop u bent aangesloten, zullen wij nagaan of er omstandigheden zijn die er aanleiding toe geven om u de toegang te ontzeggen. Hierover kan Global Traffic contact met u opnemen.

Cookieverklaring

Global Traffic maakt gebruik van technische en functionele cookies om de website te optimaliseren. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door het bezoek aan een website worden meegestuurd om gebruikerservaringen van bezoekers efficiënter te maken. Global Traffic mag, volgens de wet, cookies op uw apparaat opslaan als deze cookies strikt noodzakelijk zijn om de website te kunnen gebruiken. Voor andere soort cookies is uw toestemming nodig. Wij raden aan om de cookies te accepteren in verband met de gebruiksvriendelijkheid van de website. Bezoekers van de website hebben een check in mogelijkheid.

De cookies die Global Traffic gebruikt zijn functionele cookies: deze cookies zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt. Deze cookies hebben geen gevolgen voor de persoonlijke levenssfeer zodat er geen toestemming gevraagd en verleend hoeft te worden. Met deze cookies wordt bijvoorbeeld uw browserinstellingen opgeslagen zodat onze website het beste bekeken kan worden, of dat de website bereikbaar blijft (load-balancing) maar ook cookies die ervoor zorgen dat er geen andere cookies mogen worden geplaatst (no-follow).

Met uw toestemming plaatsen wij ”tracking cookies” op uw computer. Deze cookies gebruiken wij om bij te houden welke pagina’s u bezoekt, om zo een profiel op te bouwen van uw online gedrag. Dit profiel is niet gekoppeld aan uw naam, adres, e-mailadres en dergelijke, maar alleen om advertenties af te stemmen op uw profiel zodat deze zo veel mogelijk relevant voor u zijn. 

Op de website van Global Traffic worden tevens cookies van Google geplaatst ten behoeve van Google Analytics. Wij houden geen informatie bij van hetgeen u op internet doet. Google Analytics is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens Dit heeft tot gevolg dat Global Traffic informatie niet kan koppelen aan een natuurlijke persoon. Indien u hierover vragen heeft kunt u contact opnemen via team@globaltraffic.com.

Gebruik Social Media

Global Traffic maakt gebruik van cookies van derde partijen om de website te optimaliseren. Sommige cookies worden geplaatst door diensten van derden die op de website worden weergegeven. Met derden wordt bedoeld Google Analytics en Social Media (LinkedIn, Facebook, Twitter). Op het gebruik van cookies van andere bedrijven (derden) is het privacy- en cookiebeleid van het betreffende bedrijf van toepassing. Wanneer u op de website de Social Media button aanklikt, wordt een Social Media cookie geplaatst. Hierdoor kan de Social Media partij uw IP-adres herkennen zodra u een artikel van de website deelt. Voor de cookies van Social Media partijen en de data en/of persoonsgegevens die zij hiermee verzamelen, verwijst Global Traffic u naar de privacy- en cookieverklaringen van deze partijen.

Browserinstellingen

Als u niet wilt dat websites cookies plaatsen op uw apparaat waarmee u de website bekijkt, kunt u uw browserinstellingen aanpassen. Voordat een cookie geplaatst wordt, krijgt u een waarschuwing en dient u toestemming te geven voor de cookie. Doet u dat niet, kan dat bijvoorbeeld tot gevolg hebben dat de website minder goed werkt. U kunt de instellingen van uw browser aanpassen zodat uw browser alle cookies en ook de cookies van derde(n) weigert. Ook kunt u geplaatste cookies verwijderen. Hiervoor moet u de instellingen van uw browser aanpassen via voorkeuren en vervolgens kunt u de privacy instellingen aanpassen.

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken. 

Recht van betrokkenen

Als betrokkene heeft u de volgende rechten:

 1. Recht op inzage;
  Als betrokkene heeft u het recht om uitsluitsel te krijgen over het al dan niet verwerken van uw persoonsgegevens en, wanneer dat het geval is, om inzage te verkrijgen met betrekking tot de verwerking daarvan.
 2. Recht op rectificatie;
  U heeft het recht om rectificatie en aanvulling van onjuiste gegevens te verkrijgen.
 3. Recht op gegevenswissing;
  Zonder onredelijke vertraging dient een betrokkene wissing van hem betreffende persoonsgegevens te verkrijgen.
 4. Recht op beperking van de verwerking;
  Als betrokkene heeft u het recht op beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens. Neem hiervoor contact op met Global Traffic.
 5. Recht op overdraagbaarheid van gegevens;
  Een betrokkene heeft het recht om de hem betreffende persoonsgegevens die hij verstrekt heeft aan Global Traffic, in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te verkrijgen, en deze gegevens tevens aan Global Traffic over te dragen zonder gehinderd te worden door de verwerkingsverantwoordelijke aan wie ze verstrekt waren.
 6. Recht van bezwaar;
  De betrokkene heeft te allen tijde het recht om vanwege met zijn specifieke situatie verband houdende redenen bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen. Global Traffic staakt de verwerking van de persoonsgegevens tenzij er sprake is van dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking die zwaarder wegen dan de belangen, vrijheden en rechten van betrokkene die verband houden met de uitoefening van, instelling of onderbouwing van een rechtsvordering.

Klacht

Indien u een klacht heeft over de wijze waarop Global Traffic met uw persoonsgegevens omgaat, of een van bovengenoemde rechten wenst uit te oefenen, kunt u contact opnemen via de website of per e-mail via team@globaltraffic.nl. Om er zeker van te zijn dat u een recht wenst uit te oefenen verzoekt Global Traffic u om een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen. U kunt hierbij uw pasfoto en MRZ (strook met nummers onderaan) zwart maken ter bescherming van uw privacy. Global Traffic zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 4 weken op uw verzoek reageren. Tevens kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit is de bevoegde handhavingsinstantie. U kunt hiervoor contact opnemen via deze link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Wijzigingen Privacy Statement

Global Traffic kan te allen tijde de privacyverklaring aanpassen. Op de website staat de meest recente versie gepubliceerd. Houd daarom altijd de website in de gaten voor de meest recente versie. Als het nieuwe privacy statement gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u per e-mail daarvan op de hoogte.

Onze bedrijfsgegevens

Helpdesk:
Email: Team@globaltraffic.nl

Vrouwzoektmanonline.nl is eigendom van Global Traffic

Adres:
Filiate B.V. handelend onder de naam Global Traffic
Gieterijstraat 87
2984AB, Ridderkerk

KVK: 77890620

Deze versie is voor het laatst vastgesteld op 24 maart 2022

Contacten zoeken

Nieuwste leden die contact zoeken:

Ga je akkoord met onze cookies en voorwaarden?

Voordat je gebruik gaat maken van deze website willen wij je (nogmaals) attent maken op een aantal belangrijke zaken. Door op Akkoord en doorgaan te klikken ga je akkoord met onderstaande voorwaarden. Deze website kan expliciete, seksuele of erotisch getinte beelden, teksten of audio fragmenten bevatten en is derhalve bedoeld voor personen van 18 jaar en ouder. Minderjarigen worden van deze website geweerd en dienen deze de website te verlaten. Deze website is bedoeld voor het tot stand brengen van (erotische) chatgesprekken tussen fictieve profielen en gebruikers en bevat derhalve fictieve profielen. Deze profielen zijn voor entertainment doeleinden toegevoegd en fysieke afspraken zijn met deze profielen niet mogelijk. iii)Op deze dienst zijn Privacy en Algemene voorwaarden van toepassing. Deze kun je vinden in de disclaimer van deze website.

Ga je akkoord met onze cookies en voorwaarden?

Voordat je gebruik gaat maken van deze website willen wij je (nogmaals) attent maken op een aantal belangrijke zaken. Door op Akkoord en doorgaan te klikken ga je akkoord met onderstaande voorwaarden. Deze website kan expliciete, seksuele of erotisch getinte beelden, teksten of audio fragmenten bevatten en is derhalve bedoeld voor personen van 18 jaar en ouder. Minderjarigen worden van deze website geweerd en dienen deze de website te verlaten. Deze website is bedoeld voor het tot stand brengen van (erotische) chatgesprekken tussen fictieve profielen en gebruikers en bevat derhalve fictieve profielen. Deze profielen zijn voor entertainment doeleinden toegevoegd en fysieke afspraken zijn met deze profielen niet mogelijk. iii)Op deze dienst zijn Privacy en Algemene voorwaarden van toepassing. Deze kun je vinden in de disclaimer van deze website.